Συνθέσεις-Ακροατήρια

Σε αυτήν την ενότητα αναρτώνται οι συνθέσεις των ακροατηρίων του Πολιτικού και Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης