Λήψη αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων

Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν οδηγίες για την χρήση της υπηρεσίας λήψης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων για τους παρασταθέντες δικηγόρους


Η υπηρεσία λήψης αντιγράφων αποφάσεων αναπτύχθηκε στο Εφετείο Πειραιώς και η υλοποίησή του στην διαχείριση του αρχείου των πολιτιικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανογράφησης και Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Ο δικηγόρος εισέρχεται στο σύστημα με την χρήση είτε των κωδικών taxis είτε των κωδικών της ολομέλειας. Οι επιλογές που υπάρχουν με την είσοδό του στο σύστημα είναι οι ακόλουθες:

 • Πληροφορίες χρήστη:
  Σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται τα στοιχεία του Δικηγόρου όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Δικηγόρων του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ. Υπάρχει κενό πεδίο για το e-mail των ειδοποιήσεων το οποίο μπορεί να συμπληρώσει ο Δικηγόρος αν θέλει οι ειδοποιήσεις του συστήματος να έρχονται στο συγκεκριμένο e-mail. Σε διαφορετική περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον.
 • Τα δικαστικά μου έγγραφα:
  Σε αυτήν την ενότητα ανακτώνται όλα τα δικόγραφα που αφορούν αποφάσεις από 1/1/2015 και εντεύθεν και στα οποία έχει παρασταθεί ο Δικηγόρος και επομένως έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφο απόφασης. Ο Δικηγόρος μπορεί είτε να λάβει άμεσα απλό ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του επιλέγοντας "Εμφάνιση/Λήψη απλού αντιγράφου" είτε να αιτηθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο επιλέγοντας "Αίτημα ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου". Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός του e-παραβόλου στο αναδυόμενο παράθυρο και αφού γίνει έλεγχος με την ΓΓΠΣ και δεσμευθεί το παράβολο θα συμπληρωθεί αυτόματα το ποσό και θα ανάψει η πράσινη ένδειξη, ενώ σε περίπτωση προβλήματος θα ανάψει η κόκκινη. Επιλέγοντας αποθήκευση αιτήματος αυτό στέλνεται στο κατάστημα προς διεκπεραίωση.

  Για όσο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται σε ισχύ η ΚΥΑ «Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά» θα πρέπει να επιλέγεται το checkbox «Ατελώς» και να περιγράφεται η αιτιολογία.

 • Διαχείριση Αιτημάτων/Δηλώσεων:
  Σε αυτήν την ενότητα μπορεί ο Δικηγόρος να παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτημάτων που έχει υποβάλλει. Επιλέγοντας το αίτημα και κάνοντας διπλό κλικ ή επιλέγοντας "Προβολή αιτήματος" εμφανίζονται οι λεπτομέρειες όπως επίσης και το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Πρωτοδικείο. Στην ίδια οθόνη επιλέγοντας "Νέο Αίτημα" ο Δικηγόρος μπορεί να αιτηθεί για αντίγραφο απόφασης που είτε δεν βρέθηκε στο σύστημα είτε ο Δικηγόρος δεν είναι παραστάς αλλά έχει νομιμοποιητικό έγγραφο το οποίο και επισυνάπτει στην σχετική ενότητα.
Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των αποφάσεων που χορηγούνται αποτελούν ακριβή ψηφιακά αντίγραφα των έγχαρτων πρωτοτύπων που τηρούνται στο Γενικό Αρχείο πολιτικών αποφάσεων κατά τους όρους για την ηλεκτρονική έκδοση δημοσίων εγγράφων του Ν. 4727/2020.