Αρχική | Χρήστες | Φορείς - Σύνδεσμοι | Συνθέσεις Δικαστηρίων | Εκλογές
 
 
Google
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
Συνοπτική περιγραφή
Κανονισμός Πρωτοδικείου
Οργανωτική δομή
Έντυπα αιτήσεων
Στόχοι-έργα
Στατιστικά
Eκδηλώσεις
Τοποθεσία
Συνήθεις Ερωτήσεις
Προμήθειες
Επικοινωνία
 
Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Δεν είστε μέλος;
Κάντε κλικ εδώ!
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Κάντε κλικ εδώ!
Click για να δείτε το πιστοποιητικό
Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων - ΟΣΔΔΥ
 
Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ακυρώνει την με αρ. πρωτ. 188/25-9-2017 (ΑΔΑ:ΩΘΡΥ4ΧΙ-ΙΜ7, ΑΔΑΜ: 15PROC001990582), ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές) στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και διατάσσει την επανάληψη της διαδικασίας κατά τα διαλαμβανόμενα στην 12485/20-7-2017 σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και για το αναγραφόμενο σε αυτήν ποσό. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 30η Οκτωβρίου του 2017, ημέρα Δευτέρα και έως στις 12:00 ώρα μεσημβρινή, στο γραφείο 220 του δευτέρου ορόφου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά δε τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης θα παραδοθούν στα αρμόδια όργανα προς αποσφράγιση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίοκης ανακοινώνει την κατάθεση οικονομικών προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο, για την προμήθεια γραφικής ύλης στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που είναι συνημμένος στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και μέχρι συνολικού τιμήματος 19.258,18 ευρώ με Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο γραφείο 220 (2ος όροφος) μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την κατάθεση οικονομικών προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) για τις παρακάτω συνολικές ποσότητες φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 και μεγέθους Α3 και μέχρι συνολικού τιμήματος 12.722,50 ευρώ με Φ.Π.Α. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο γραφείο 220 (2ος όροφος) μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΔ' ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔι
Προς τους υποψηφίους του ΚΔ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔι Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για τη διαπίστωση του ήθους των υποψηφίων του ΚΔ΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔι θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10.00΄ , στο γραφείο 235 (2ος όροφος Δικ. Μεγάρου). Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να έχετε εκ των προτέρων συμπληρωμένη την αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και επικολλημένο μεγαρόσημο, αξίας τριών ( 3) ευρώ. Η ενημέρωσή σας, σχετικά με τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων των επιτροπών ήθους, θα γίνεται με την υποβολή της αίτησή σας. Από το Διοικητικό Τμήμα του Πρωτοδικείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την κατάθεση οικονομικών προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο, για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης (λεβήτων) στα Ειρηνοδικεία Βασιλικών και Κουφαλίων, αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και μέχρι συνολικού εγκεκριμένου ποσού 202,70 ευρώ με ΦΠΑ. Ενόψει των ειδικών περιστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές είτε για ένα μόνο από τα Ειρηνοδικεία είτε για αμφότερα αλλά με χωριστές προσφορές για το καθένα από αυτά εντός ενός φακέλου υποψηφιότητας, και για το κάθε Ειρηνοδικείο θα επιλεγεί εκείνη η προσφορά που θα έχει τη χαμηλότερη προσφερόμενη αμοιβή. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο γραφείο 220 (2ος όροφος) μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την κατάθεση οικονομικών προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και μέχρι συνολικού εγκεκριμένου ποσού 3.459,68 ευρώ με Φ.Π.Α.Θα επιλεγεί εκείνη η προσφορά (ένας ανάδοχος - μειοδότης) που θα έχει το χαμηλότερο τίμημα για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο γραφείο 220 (2ος όροφος) μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την κατάθεση οικονομικών προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο, για την ετήσια καθαριότητα στα ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ και ΛΑΓΚΑΔΑ, αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και μέχρι συνολικού εγκεκριμένου ποσού 6.276,74 ευρώ με ΦΠΑ. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα αναφέρονται μόνο σε τμήμα του διαγωνισμού (ένα ή δύο από τα παραπάνω Ειρηνοδικεία), αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν προσφορές και για τα τρία Ειρηνοδικεία (ανεξάρτητα αν θα γίνει επιμερισμός – ανάλυση της προσφοράς ανά Ειρηνοδικείο). Θα επιλεγεί εκείνη η προσφορά (ένας ανάδοχος - μειοδότης) που θα έχει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του τιμήματος. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο γραφείο 220 (2ος όροφος) μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
To Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, θα δέχεται οικονομοτεχνικές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο, για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής, σαράντα τεσσάρων (44) ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/W), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης αυτής. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 10η Οκτωβρίου του 2017, ημέρα Τρίτη και έως στις 12:00 ώρα μεσημβρινή, στο γραφείο 220 του δευτέρου ορόφου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά δε τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης θα παραδοθούν στα αρμόδια όργανα προς αποσφράγιση.

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ
Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναρτήσει στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών “ΑΤΛΑΣ” θέσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν υποδομές πληροφορικής (προσωπικοί υπολογιστές και server, εκτυπωτές,scanner), δίκτυα, υποστήριξη χρηστών, στατιστικά,Βάσεις Δεδομένων) για το έργο Ολοκληρωμένο Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων στα δικαστήρια της Αθήνας, Πειραιώς, Χαλκίδας και Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν άιτηση στην ιστοσελίσα ATLAS https://atlas.grnet.gr/.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης θα δέχεται οικονομικές προσφορές για την προμήθεια διακοσίων (200) πινακίδων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο κείμενο της ανακοίνωσης κατάθεσης προσφορών, μέχρι του συνολικού ποσού των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (1.980,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για την επιλογή του ανάδοχου προμηθευτή θα ληφθεί υπόψιν το χαμηλότερο συνολικό τίμημα. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, στο γραφείο 144β της Εισαγγελίας (1ος όροφος του Δικαστικού Μεγάρου) ως τις 13:00 και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση eisprothmisth@gmail.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 στο Εξωστρεφές Σύστημα Ενημέρωσης για την πορεία των πολιτικών υποθέσεων των Δικαστηρίων που λειτουργεί στην ιστοσελίδα https://solon.gov.gr έχει συμπεριληφθεί η πληροφορία της διακίνησης της απόφασης η οποία βρίσκεται στο tab της Δημοσίευσης. Πιο συγκεκριμένα έχουν προστεθεί τα πεδία ημερομηνιών Καθαρογραφής, Θεώρησης από Πρόεδρο (Πολυμελές), Δικαστή, Γραμματέα και Αρχείου.

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΣΔΔΥ
Ανακοινώνεται ότι το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών του ΟΣΔΔΥ. Αυτό σημαίνει ότι δικηγόροι και πολίτες μπορούν να πληροφορούνται από την δικτυακή πύλη https://solon.gov.gr την πορεία της υπόθεσης τους όπως επίσης και τον προγραμματισμό πινακίων και τα εκθέματα ανάρτησης. Επισυνάπτονται δύο βίντεο για τον τρόπο χρήσης του portal.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ
Ενημερώνονται οι Δικηγόροι του ΔΣΘ αλλά και των υπόλοιπων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ότι με την ένταξη της πολιτικής ροής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα υπάρξει μια νέα εννιαία δομή Διαδικασιών/Αντικειμένων και στην οποία θα εντάσσονται μηχανογραφικά όλα τα νέα Δικόγραφα από 29 Μαίου 2017. Για την καλύτερη εξοικίωση των Δικηγόρων με αυτήν τη δομή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ένα αρχείο με όλες τις Διαδικασίες/Αντικείμενα/Υποαντικείμενα. Επισυνάπτεται επίσης και ένα αρχείο προτύπου Excel που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταθέσας Δικηγόρος για να καταχωρίσει τους Διαδίκους με τη σειρά που αυτοί αναφέρονται στο Δικόγραφο. Αυτό φυσικά αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Δικηγόρου αλλά η χρήση του αποδεδειγμένα θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας κατάθεσης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολλών διαδίκων προσκομίζοντας στο γκισέ της κατάθεσης ένα ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης με το συγκεκριμένο αρχείο. Τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Πληροφορούμε τέλος τους Δικηγόρους του ΔΣΘ ότι ο ιστότοπος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιείται μόνο για ανακοινώσεις καθώς η ενημέρωση της πορείας δικογράφων θα σταματήσει από της Δευτέρα 29 Μαίου 2017 όπως επίσης και η αποστολή email ειδοποίησης τροποποιήσεων. Η πληροφόρηση μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος θα γίνεται από την ιστοσελίδα https://www.solon.gov.gr και από το μενού Πορεία Υπόθεσης (Πολιτική). Ενδέχεται κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας να μην εμφανίζεται η επιλογή για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αλλά αυτό θα γίνει σταδιακά.

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ
Από τη Δευτέρα 29 Μαίου 2017 η πολιτική ροή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Κατα τις πρώτες ημέρες λειτουργίας με το καινούργιο σύστημα πιθανόν να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση Δικηγόρων και Πολιτών όσον αφορά εξωστρεφείς υπηρεσίες του Πρωτοδικείου (Κατάθεση Δικογράφων και Έκδοση Πιστιποιητικών) λόγω του χρόνου εξοικίωσης που απαιτείται με τη νέα εννιαία δομή Διαδικασιών /Αντικειμένων αλλά και το νέο πληροφοριακό σύστημα από τους Υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Παρακαλούμε να επιδειχθεί η δέουσα κατανόηση και υπομονή.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Από 22-12-2016, με βάση το νόμο 4446/2016 άρθρο 52, ο διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων γίνεται από τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 2017
Από 1 έως 16 Σεπτεμβρίου 2016, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 2ος Όροφος, Τμήμα Κατάθεσης, Γρ. 206 (Τηλ. 2310507206), παραλάμβανονται αιτήσεις Φυσικών Προσώπων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους πίνακες Πραγματογνωμονων του έτους 2017.

 
Δελτία Τύπου


  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Μεθόδων και Οργάνωσης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
  Powered by ALTEC Developed by OTS